Jakie są obowiązki najemcy lokalu ?

 

Obowiązki lokatora :

 • terminowe płacenie czynszu i uiszczanie dodatkowych opłat (charges)
 • używanie lokalu jedynie do celów przewidzianych w umowie
 • utrzymywanie lokalu w dobrym stanie
 • dokonywanie niezbędnych drobnych napraw (lista znajduje się w dekrecie z 26 sierpnia 1987 roku)
 • informowanie właściciela o konieczności większych napraw
 • unikanie powodowania szkód i uciążliwego zachowania
 • ubezpieczenie mieszkania

 

Uwaga!

Właściciel co roku ma prawo zażądać dokumentu poświadczającego ubezpieczenie mieszkania.

 

Jakie są prawa lokatora?

 • prawo do spokojnego i wyłącznego korzystania z lokalu
 • prawo do określonych minimalnych standardów mieszkaniowych
 • prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z naprawami leżącymi w gestii właściciela
 • prawo do przyjmowania gości

 

Czego lokatorowi nie wolno?

 • przekształcać lokalu bez pisemnej zgody właściciela
 • przeciwstawiać się pracom modernizacyjnym oraz pracom zleconym przez wspólnotę mieszkaniową
 • scedować umowy o wynajem mieszkania na inną osobę lub podnajmować lokalu bez pisemnej zgody właściciela

 

Jakie są obowiązki właściciela lokalu?

 • dbanie o bezpieczeństwo i dobry stan wynajmowanej posesji
 • dokonywanie napraw leżących w gestii właściciela
 • przeprowadzanie prac modernizacyjnych (na przykład: modernizacja ogrzewania i izolacji cieplnej), w przypadku gdy wynajmowany lokal nie odpowiada minimalnym standardom przewidzianym przez prawo mieszkaniowe

 

Uwaga!

Umowa wynajmu jest dokumentem prawnym. Zarówno najemca, jak i właściciel nieruchomości muszą dotrzymać swoich zobowiązań określonych w umowie.

 

Czy wynajmujący ma prawo podwyższać czynsz?

Wynajmujący ma prawo raz na rok podwyższyć czynsz przynajmniej o IRL (Indice de référence des loyers – wskaźnik wzrostu czynszu), ogłaszany przez Narodowy Instytut Statystyki i Analiz Ekonomicznych INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques).

 

Co ma zrobić osoba, która ma problemy finansowe i nie może opłacić czynszu?

 • Powinna uprzedzić o tym właściciela mieszkania, wyjaśnić swoje problemy, poprosić o rozłożenie płatności na raty.
 • Równocześnie powinna zwrócić się do Kasy Świadczeń Rodzinnych (CAF), która, po rozpatrzeniu podania i pod pewnymi warunkami, może przyznać pomoc finansową na opłacenie zaległych czynszów.
 • Może również zwrócić się do ośrodka pomocy socjalnej przy merostwie i złożyć wniosek o pomoc finansową (niektóre gminy pokrywają część długów i udzielają subwencji na opłatę rachunków za wodę i elektryczność).

 

Uwaga!

W przypadku niepłacenia czynszu przez 3 miesiące zasiłek z tytułu wynajmu mieszkania jest wstrzymany i będzie przywrócony dopiero po spłacie długu oraz pisemnym porozumieniu pomiędzy lokatorem a właścicielem.