Formalności wymagane w Polsce

 

Dokumentem, który poświadcza podleganie polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych pracownika delegowanego jest poświadczony przez ZUS nowy formularz A1, który wystawiany jest indywidualnie dla każdego oddelegowanego pracownika.

W celu uzyskania poświadczonego formularza A1 pracodawca oddelegowujący swoich pracowników przedkłada terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na jego siedzibę :

  1. formularz A1 oraz
  2. wypełniony druk Informacji w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla pracownika delegowanego na terytorium      innego Państwa Członkowskiego UE na podstawie art.12.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 883/2004 zawierający:
  • dane pracownika delegowanego,
  • dane dotyczące miejsca i okresu delegowania,
  • dane dotyczące delegującego pracodawcy oraz charakteru i rodzaju prowadzonej działalności,
  • dane dotyczące delegowania.

Dla każdego pracownika składa się pięć egzemplarzy formularza A1 oraz jeden kwestionariusz. Formularze są dostępne na stronie internetowej ZUS: http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1084 .

Niektóre oddziały ZUS wskazują na konieczność dołączenia do dokumentów pisma przewodniego, wspólnego dla wszystkich pracowników oddelegowanych. Złożenie pisma nie jest obowiązkowe. Przed wystąpieniem do ZUS-u warto skontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z oddziałem lub inspektoratem ZUS-u właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy. Wyszukiwarka właściwego oddziału znajduje się na stronie internetowej ZUS pod adresem http://www.zus.pl/default.asp?p=2&id=1866 .

W oparciu o przedstawione informacje ZUS sprawdzi, czy spełnione zostały przesłanki do zastosowania polskiego prawa ubezpieczeń społecznych do pracownika oddelegowanego do Francji. W trakcie procedury weryfikacji danych podanych w kwestionariuszu terenowy oddział ZUS może zwrócić się do pracodawcy o przedłożenie dodatkowych dokumentów, w szczególności w celu sprawdzenia, czy przedsiębiorca oddelegowujący swoich pracowników prowadzi w kraju rzeczywistą działalność gospodarczą. W przypadku delegowania pracownika na okres do 24 miesięcy ZUS podejmuje decyzję w okresie 14 dni, licząc od dnia złożenia kompletnej dokumentacji do ZUS.

W przypadku odmowy poświadczenia formularza A1 do pracownika zastosowanie znajdą francuskie przepisy ubezpieczenia społecznego. Polski pracodawca będzie wówczas zobowiązany zgłosić polskiego pracownika do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego we Francji i tam odprowadzać składki.

Pracodawca polski ma obowiązek informować właściwy terenowy oddział ZUS-u o wszelkich zmianach dotyczących oddelegowania. Gdy oddelegowanie nie dojdzie do skutku lub okres oddelegowania zostanie przerwany, pracodawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie ZUS i zwrócić formularze A1.